Давлатмамадов Ҷамшед

Хльк Гьлбек-бо


Аз ти-гẙл шьм пь Дашъти Мирзосалмон,
Це байсьм фак-и усьм пь хи хон.
Амо ти тотьт нон уак фьриндон (ҳ)айрон,
Хабарон ньст за, тьт шьдẙк мо(ҳ)и тобон.

Ай, мь ремẙзд накьн хьсар пош,
Аз фак шькурьм ць олах чьпошът.
Тьт вьдẙк пь хон варчьпошът.
Бе ти цомо аз-ьм кур,
Лаъли ямани бе нур.
Ай, мь ремẙзд накьн хьсар пош.
Ти хон фай дир пь ук кьнҷи Бадахшон.
Аммо ук шъаб факи тьрьфьм ць ти хон.
Лак пайдо кьньм фай лип дьшъман,
Акдунд за, хак навунӣ пьшаймон.

Ай, мь ремẙзд накьн хьсари пош.
Ҷьк дьшъмано шьон мьн-гẙл ошът,
Мьш ариёи ғажон рост
Шъабьт рузьт пь мь ёд
Бе фак мьно ньст аёт.
Ай, мь ремузд накьн хьсар пош.

Аз ти-гẙл шьм пь Дашъти Мирзосалмон,
Хо вунӣ баорьт, хо вунӣ зьмистон.
Амо ти тот нон уак шьон саргардон,
Доимьм вьд рагьзар, нерьм шьд ме (ҳ)мон.